Na 20 listopada przypada rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku. Natomiast w 2014 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę o ustanowieniu Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka.

Każdemu z dzieci, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują prawa tak jak każdemu dorosłemu przysługują prawa człowieka. Praw tych nikt nie może dziecka pozbawić. Nie kolidują one z prawami dorosłych, lecz się uzupełniają.

Celem Dnia Praw Dziecka jest uświadamianie najmłodszym, że mają swoje prawa i powinni wiedzieć jak z nich korzystać, a dorosłym przypominanie, że nie tylko mają te prawa zawsze respektować, ale powinni także stać na ich straży i podejmować działania wzmacniające ich ochronę. Święto to ma zachęcać do propagowania praw dzieci i edukacji na ten temat.

W naszym kraju na straży praw dziecka stoi Rzecznik Praw Dziecka https://brpd.gov.pl/strefa-dziecka/. Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF zaprasza do wykorzystania koloru niebieskiego we wszelkich możliwych działaniach podejmowanych w ramach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka jako symbolu solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie. Również tymi, których prawa nie są przestrzegane.

Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie”. – Janusz Korczak.